Resam Partner

 

 

Vinaora Nivo Slider
ประวัติสมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ชื่อสมาคม :      การเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ชื่อนายกก่อตั้ง :      ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น
ที่อยู่ :      155/5 หมู่.10 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตำบล.บางรักพัฒนา อำเภอ.บางบัวทอง
จังหวัด.นนทบุรี 11110
เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี :     0-2925-4571-2
โทรสาร :     0-2925-4573
มือถือ :     08-1721-4871-2
เว็บไซด์ :   http://aomisa.com/
อีเมลล์ :    mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

1.     ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
2.     ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
3.     จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาดในเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
4.     ร่วมมือกับรัฐในการส่งเสริมการค้าเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี การเงินหรือเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์

ประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

    สมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมี

    ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น     ประธานกรรมการบริหาร เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
    คุณชนินทร์ เกิดวิธี     กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ศิชาแมเนจเมนท์ จำกัด
    คุณศิริพรรณ เจนวานิชย์     กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ธีร-คิว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

    ร่วมกันก่อตั้งสมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมา ให้เป็นที่รู้จักในแวดอสังหาริมทรัพย์ของไทย

    เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีหลักของสมาคม

    1. จัดทำ WebSite เพื่อให้เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป
    2. จัดทำฝึกอบรมนักเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาด ให้กับสมาชิกและผู้สนใจ
    3. จัดทำวารสาร NewsLetter เพื่อให้เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีสารของสมาคมฯ
    4. จัดสัมมนาใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป และสมาชิก
    5. จัดเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีการกุศล บำเพ็ญประโยชน์
    6. ให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
    7. ร่วมกับหน่วยราชการเพื่อจัดเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีพิเศษทางวิชาการ
    8. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี / จัดประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง
    9. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างสมาชิกกับสมาคมฯ

    ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

    1. สัมมนาใหญ่ "สงครามการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์" เมื่อ 21 กันยายน 2548
    2. ฝึกอบรมหลักสูตร "การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยุค 2006" เมื่อ 24 - 25 พฤศจิกายน 2548
    3. ฝึกอบรมหลักสูตร "นักเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ" เมื่อ 27 - 28 มกราคม 2549
    4. Drnner Talk เรื่อง "ชัยภูมิกับเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์" เมื่อ 25 เมษายน 2549
    5. สัมมนาใหญ่ "ฮวงจุ้ย จับทิศการตลาดปรับศาสตร์อสังหาฯ ฟันฝ่าเศรษฐกิจ" เมื่อ 21 มิถุนายน 2549

     เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีทางสังคมร่วมกับองค์กรและบุคคลภายนอก ของ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดประจำปี 2548 - 2549


    7-8 พฤษภาคม 2548     เป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
    จัดโดย เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมเรดิสัน ห้องมณฑาทิพย์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
    6 มิถุนายน 2548     เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา โครงการปริญญาโทเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
    จัดโดย โครงการปริญญาโทเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    ณ ห้อง 301 ตึกคณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    19 มิถุนายน 2548     เป็นวิทยากรสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่น 2
    จัดโดย เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมฟอร์จูน ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
    10 สิงหาคม 2548     เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ"
    จัดโดย เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ ศูนย์เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ธนาคารกสิกรไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา
    18 สิงหาคม 2548     เข้าร่วมฟังเสวนาในงานเวที สศค. เรื่องเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสอง
    จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    ณ ห้องประชุม ป๋วย อี๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    2 กันยายน 2548     เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ตามแผนงาน ประจำปี 2548
    เรื่อง เทคนิคการเลือกเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี
    จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จำกัด
    ณ ห้องประชุม 1004 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา 09.15-11.30 น.
    2 กันยายน 2548     เข้าร่วมประชุมสรุปข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลัง
    จัดโดย สภาที่อยู่อาศัยไทย
    ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    2 กันยายน 2548     เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง เทคนิคการเลือกเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี
    จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    ณ ห้องประชุม 1004 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    5 กันยายน 2548     เข้าร่วมฟังการแถลงเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี "โค้งสุดท้ายก่อนงานมหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสองแห่งชาติ"
    จัดโดย ศูนย์เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
    ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    9 กันยายน 2548     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานมหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสองแห่งชาติ"
    จัดโดย ศูนย์เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
    ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00 - 12.00 น.
    9 กันยายน 2548     เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ทศวรรษแห่งความแข็งแกร่งของสถาบันการค้าไทย"
    จัดโดย กรมพัฒนาเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีการค้า
    ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
    13 กันยายน 2548     เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสอง 4 มุมเมือง" จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    16 กันยายน 2548     เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการส่งเสริมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสองอย่างเป็นรูปธรรม
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เวลา 10.00 น.
    24 กันยายน 2548     เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีจัดสรร สี่มุมเมือง ครั้งที่ 17"
    จัดโดย บจก.สื่อวัฏสาร
    ณ บริเวณหน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เวลา 11.00 น.
    24 กันยายน 2548     เป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ "วิกฤติสร้างโอกาสได้จริงหรือ ?" ในมุมมองมืออาชีพ
    ด้านอสังหาริมทรัพย์"
    จัดโดย Three Force Communications Co., Ltd.
    ณ ห้องสุโขทัย 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค เวลา 10.45 - 12.30 น.
    30 กันยายน 2548     เข้าร่วมอภิปราย หลักสูตร "การเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 6"
    จัดโดย เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ห้องการ์เด้น รูม 2 สุขุมวิท 11 เวลา 14.45 - 16.45 น.
    13 ตุลาคม 2548     เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสอง 4 มุมเมือง"
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    15 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมงาน "นโยบายส่งเสริมปลูกเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีประหยัดพลังงาน"
    จัดโดย บจก.ซีเอสเอส อลิอันซ์
    ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    19 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมประชุมวิชาการ "อสังหาฯ เปิดตัว 9 เดือนแรก ปี 48 : ดัชนีนโยบาย
    และแผนปี 49" จัดโดย ศูนย์เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก เวลา 13.30 - 17.00 น.
    27 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและคอนโด ครั้งที่ 13
    จัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย
    ณ บริเวณเอเทรี่ยม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 14.00 น.
    27 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 37 เรื่อง เทคนิคการประเมินค่าเพื่อการวางแผน
    การ ใช้ที่ดินทางการพาณิชย์ของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย และเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมนารายณ์ ห้องรัตนโกสินทร์ ถ.สีลม
    31 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีพร้อมอยู่ ครั้งที่4"
    จัดโดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.โฮมโปรดักซ์ เซ็นเตอร์ บจก.บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง และบจก.โฮมบายเออร์ไกด์
    ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
    9 พฤศจิกายน 2548     เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำฐานเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ ห้องประชุม 301 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    21 พฤศิจกายน 2548     เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
    ระหว่างไทยและสิงคโปร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
    ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ เวลา 08.45 - 18.30 น.
    15 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง "จะรอด จะรวยได้อย่างไรภายใต้ FTA"
    จัดโดย หอการค้าไทย
    ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถ.สุขุมวิท
    16 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน"
    จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
    ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
    22 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมงาน "พิธีมอบรางวัลเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2548"
    จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    ณ โรงแรม LANDMARK ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 09.00-12.00 น.
    22 ธันวาคม 2548     เป็นวิทยากร งานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 39 "เรื่องนโยบายที่อยู่อาศัยเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี"
    จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง ปทท. ร่วมกับ เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ เวลา 11.30 - 12.40 น.
    6 มกราคม 2549     เข้าร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ 2549 "RED NIGHT PARTY"
    จัดโดยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี
    ณ ห้องพระราม 9 บอลรูมบี โรงแรมแม็กซ์ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ
    19 มกราคม 2549     เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสอง 4 มุมเมือง"
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ชั้น G บริเวณหน้าลิฟท์แก้ว
    ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า เวลา 11.20 - 12.00 น.
    27 มกราคม 2549     เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน News Home Builder # 1
    จัดโดยสมาคมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีรับสร้างเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี
    ณ ห้องบางนา ฮอลล์ ชั้น B1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา เวลา 10.30 น.
    2 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมอภิปรายหลักสูตร การเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 7
    หัวข้อ "ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมืออาชีพ"
    จัดโดย เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์ไทย ถนนนนทรี กรุงเทพฯ
    3 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมเป็นเกียรติตัดริบบิ้นเปิดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสอง 4 มุมเมือง ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เวลา 11.30 - 12.00 น.
    6 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับ
    นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการด้านผู้ประกอบเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
    จัดโดย สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. เวลา 14.00 น.
    10 กุมภาพันธ์ 2549     เป็นวิทยากรในการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
    หัวข้อ "บัณฑิตบริหารเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี 2006"
    จัดโดย มหาวิทยาลัยสยาม
    ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 - 11.30 น.
    17 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีมือสอง 4 มุมเมือง ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เวลา 10.30 - 12.00 น.
    17 กุมภาพันธ์ 2549     เป็นวิทยากร หัวข้อ "กลยุทธ์การเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีในปัจจุบันของผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย" และ "การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีให้ประสบความสำเร็จ"
    จัดโดย ธนาคารเกียรตินาคิน
    ณ โรงแรมแลนด์ มาร์ค ชั้น 7 เวลา 09.00 -12.00 น.
    1 มีนาคม 2549     เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีน่าอยู่"
    จัดโดย บจก.วี คอนเน็ค ดีไซน์ แลนด์ พริ้นติ้ง
    ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์ เวลา 16.30 น.
    7 - 8 มีนาคม 2549     เข้าร่วมประชุม Regional Business Forum on e-Finance
    จัด โดยศูนย์เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีนักลงทุนไทย สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีซอฟต์แวร์แห่งชาติ และสมาคมเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีซอฟต์แวร์ไทย
    ณ ห้องเรอนัวร์ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
    23 มีนาคม 2549     เป็นวิทยากรงานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 42 "นวัตกรรมอสังหาฯ ปี 49 : วิสัยทัศน์ นักพัฒนาที่ดิน และที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์"
    จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี
    ณ โรงแรมนารายณ์ (ห้องรัตนโกสินทร์) ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร
    รายการ Property Talk ช่อง 11

              วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548เวลา 08.30 น.
                        ประเด็นสัมภาษณ์ : งานฝึกอบรม "นักเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ"                    
                        ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณอภิชาต อาชาเดช (อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ)
                        ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์มานพ พงษ์ทัต

    รายการหมายเหตุเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี ช่อง 11

              วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เวลา 16.00 - 16.30 น.
                        ประเด็นสัมภาษณ์ : แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 49
                        ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณไพโรจน์ สุขจั่น (นายกสมาคมฯ)
                        ผู้ดำเนินรายการ : คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

    

เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีประชาสัมพันธ์

Prev Next

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวาระแต่…

สมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวาระแต่งตั้ง คุณอรุ...

06-06-2561 Hits:885 เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีประชาสัมพันธ์ RESAM - avatar RESAM

Read more

Certified International Property Special…

Certified International Property Specialist (CIPS)

เปิดขุมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลก             ด้วยหลักสูตรเข้มข้น 5 วัน แห่งเดียวในไทยที่จะทำให...

21-03-2560 Hits:2415 เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีประชาสัมพันธ์ RESAM - avatar RESAM

Read more

งาน 2016 2016 ARENA Convention and Expo

งาน 2016  2016 ARENA Convention and Expo

27-06-2559 Hits:2909 เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีประชาสัมพันธ์ RESAM - avatar RESAM

Read more

“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559”

“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559”

“สมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์”  ได้กำหนดให้มีการจัดงาน    “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559”  ขึ...

29-04-2559 Hits:2705 เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีประชาสัมพันธ์ RESAM - avatar RESAM

Read more